Op donderdagmiddag 9 april 2015 kwamen ruim 25 sectorpartijen bijeen voor een terugkoppeling van de missies van de DRR-teams Senegal en Uruguay. Ben Reeskamp (Royal HaskoningDHV) en Job Dronkers (zelfstandig waterexpert) presenteerden de uitkomsten van hun tweede missie naar Senegal. Jana Steenbergen (Grontmij) sprak over de bevindingen van de missie naar Uruguay die zij met teamleider Jan Overeem (Arcadis) in maart heeft uitgevoerd.

Senegal
In november 2014 en in februari 2015 is het DRR-team in Senegal geweest om advies te geven over de aanpak van de complexe kustproblematiek bij de stad St Louis waar men te kampen heeft met o.a. kusterosie, verzilting en overstromingen.

In november 2014 heeft het team een aantal no-regret maatregelen voorgesteld die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Die richten zich op het beschermen van de dorpen die ten noorden van het gebied liggen. Voor de middellange en lange termijn heeft het DRR-Team geadviseerd om met een integrale oplossing te komen, en niet versnipperd per discipline. Deze integrale aanpak is nieuw voor Senegal. Het DRR-Team heeft voorgesteld om in drie fasen te komen tot een integraal plan voor het beteugelen van de kustproblematiek bij St Louis. Er moet een projectbureau komen met een eigen juridische status dat sturing geeft aan experts en verantwoording aflegt aan de president. Inzet vanuit het DRR-Team is om een zodanige positie te verwerven dat Nederland technische ondersteuning op alle disciplines verleent gedurende het hele programma. Mocht Senegel ingaan op deze aanpak en stappen neemt om het projectbureau op te gaan zetten, dan is het advies van het DRR-team om nog eenmalig met NLse middelen ondersteuning te bieden bij de opstart/initiatiefase van het project. De Senegaleense overheid buigt zich momenteel over het advies en voorstel van het DRR-Team. Tegelijkertijd is het aan de Nederlandse watersector om te kijken welke bijdrage zij kan leveren in de vorm van meedenken over financiering en oplossingen voor korte termijn ‘no regret’ maatregelen

Uruguay
In februari ging een DRR-Team voor een urgente missie naar Uruguay, bestaande uit teamleider Jan Overeem (Arcadis) en Jana Steenbergen (Grontmij). Reden van de urgentie was de overstromingsproblematiek in de plaats Ciudad del Plata, veroorzaakt door de rivieren Del Plata en Santa Lucia. De plaats ligt aan de kust en is ingesloten door rivieren. Daarnaast is het de enige stad in Uruguay die wordt omgeven door een dijk. Door deze ligging is de overstromingsproblematiek in het gebied complex. In Uruaguay heeft men geen ervaring met dijkbeheer en daarom hebben zij Nederland om hulp gevraagd.

De missie richtte zich op het adviseren van de landelijke en regionale (water)autoriteiten met als doel de fysieke toestand van de dijk te verbeteren en daarmee overstromingsproblematiek terug te dringen.

Tijdens de missie zijn alvast de wensen en mogelijkheden voor het realiseren van een nationaal waterplan verkend. In mei vindt er een tweede missie naar Uruguay plaats. Er zal dan een groter team van experts naar Uruaguay gaan, o.a. experts op het gebied van stedelijk waterbeheer, drainage en monitoring. Ook zet de overheid van Uruguay de komende periode een tender uit voor een studie op het gebied van integraal waterbeheer die door de Inter American Development Bank gefinancierd wordt.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en over andere missies van DRR-Teams.