De Nederlandse overheid heeft onlangs een aanvraag ontvangen van de Libanese overheid voor inzet van het Dutch Risk Reduction Team. Libanon kampt met ernstige waterproblemen als gevolg van afnemende neerslag en inefficiënt gebruik van oppervlakte- en grondwater. Dit terwijl de vraag voor water resources scherp toeneemt in het land, mede ook vanwege de grote toestroom van vluchtelingen.

De Libanese overheid vraagt het DRR-Team om de situatie te analyseren en te adviseren over maatregelen die op korte en lange termijn genomen zouden moeten worden. Een belangrijke doelstelling is om met name in de landbouwsector de waterproductiviteit te verhogen. Om te bepalen of de Nederlandse Watersector toegevoegde waarde kan bieden in het oplossen van dit urgente waterprobleem voert NWP een ‘quick scan’ uit om de activiteiten, ervaringen en marktpotentieel van de NLse watersector in Libanon in kaart te brengen. De resultaten van deze ‘quick scan’ worden aan de stuurgroep Water Internationaal voorgelegd die besluit of het DRR-Team al dan niet wordt uitgestuurd.

Een belangrijk onderdeel van de ‘quick scan’ is het consulteren van sectorpartijen middels een korte enquête. Als u relevante kennis en ervaring heeft in Libanon, toegevoegde waarde kan bieden bij de aanpak van het urgente waterprobleem of als u marktkansen ziet, verzoeken wij u het korte enquêteformulier zo spoedig mogelijk in te vullen.

Deze uitvraag is inmiddels gesloten, dus u kunt het enquêteformulier niet meer invullen.