Frequently Asked Questions

Vanuit de faciliteit Dutch Surge Support voor water (DSS water) kunnen op verzoek van internationale hulporganisaties snel Nederlandse waterexperts ondersteuning bieden bij watergerelateerde rampen. Op voorhand maakt DSS water afspraken (standby agreements) met veel internationale hulporganisaties over de soort expertise die Nederland kan leveren en tegen welke voorwaarden.

DSS water is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse Rode Kruis en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met het Netherlands Water Partnership (NWP).

Vragende partijen zijn EU, VN organisaties als Unicef, WHO, UNHCR, UN Ocha, Wereldbank en NGO’s o.a. aangesloten bij het global WASH Cluster. Met deze organisaties worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

De missies hebben een aantal kenmerken: inzet op korte termijn, watergerelateerd,  gericht op het ondersteunen bij noodsituaties. Voorbeelden van missies zijn hydrologisch advies bij het lokaliseren van waterbronnen bij een vluchtelingkamp in het noorden van Kenia, strategisch advies voor het opzetten van een road map voor response op el Niňo op Vanuatu en het ondersteunen van de EU bij het opstellen van een Post Disaster Needs Assesment van de ernstige overstromingen in Albanië.

De vragende organisatie legt in een ToR de benodigde inzet en expertise vast. Zodra er een expert voor een missie wordt gezocht, delen wij dat via e-mail en de LinkedIn groep DSS Water met de experts die zijn opgenomen in de DSS water database. De oproep wordt ook op de website geplaatst.

U kunt zich als expert aanmelden voor de DSS water database. Dat kan via deze website onder ‘aanmelden expert’.

Aangezien het om watergerelateerde noodhulp gaat, is de reactietermijn vaak kort. Reageer dus zo snel mogelijk als u beschikbaar bent voor het uitvoeren van de missie.

Jaarlijks is er een beperkt aantal verzoeken en op dit moment zijn ruim 40 experts aangemeld voor DSS water. Of en wanneer u wordt uitgezonden is afhankelijk van de gevraagde expertise, de match met uw CV en uiteraard uw beschikbaarheid.

Ja, wij ontvangen graag een Engelstalig CV van u. Dit omdat wij kandidaten voor een missie voordragen aan de vragende organisaties, dit zijn veelal internationale hulporganisaties. Vermeld in uw CV duidelijk welke expertise en ervaring relevant zijn voor DSS water missies.

Uitzendingen van DSS water experts zijn in eerste instantie bedoeld voor korte missies van maximaal 4 weken. Indien gewenst kan de missie langer dan 4 weken duren of verlengd worden.

Als u wordt gecontracteerd als expert voor DSS water ontvangt u een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dat wil zeggen: U kunt kosten declareren voor vliegtickets (economy class, zonder upgrades), visumaanvraag, benodigde inentingen en medische check indien gevraagd door verzoekende organisatie. Voor de vergoeding van accommodatie en overige dagelijkse kosten houden wij ons aan de DSA (daily subsistence allowance) tarieven zoals vastgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast wordt een dagvergoeding betaald voor werk- en reisdagen, van maximaal 225 EUR:

  • Junior: 110 EUR per werkdag
  • Medior: 160 EUR per werkdag
  • Senior: 225 EUR per werkdag

De dagvergoeding wordt bepaald op basis van werkervaring en de positiehantering van de VN voor de betreffende functie.

Ja, de uitzending vindt plaats op basis van onkostenvergoeding. Dat wil zeggen dat u kosten kunt declareren voor vliegtickets (economy class, zonder upgrades), inentingen en accommodatie. Voor de dagelijkse kosten houden wij ons aan de dagvergoeding (DSA) zoals ingesteld door de VN.

RVO zal alle experts verzekeren via AON. De AON verzekering dekt alle mogelijke risico’s m.b.t het werken in noodhulpsituaties. Naast een gewone reisverzekering heeft AON ook de mogelijkheid voor het inzetten van een molestdekking.

Ja, om als expert voor DSS water missies in aanmerking te komen is toestemming van de werkgever noodzakelijk.

De online veiligheidstraining van het Rode Kruis of de VN is verplicht. Individuele organisaties kunnen afhankelijk van de situatie andere specifieke trainingen verplichten (bijv. ebola training voor Sierra Leone en Guinee). Korte specifieke trainingen over het humanitaire werkveld worden regelmatig verzorgd door DSS water.

De experts worden organisatorisch ingebed bij de vragende organisaties. Dit houdt o.a. in dat huisvesting, veiligheidsprotocollen, lokaal transport, visa etc. door de internationale hulporganisatie worden geregeld. Eventuele repatriëring verloopt ook via de uitzendende organisatie.

De vragende organisatie is de opdrachtgever van de expert. De expert draagt zorg voor een debriefing naar de vragende organisatie en het regieteam van DSS water.

Het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) staat voor de beste Nederlandse waterexpertise die op verzoek van buitenlandse overheden snel kan worden ingezet bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen. Het DRR-Team is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de brede Nederlandse watersector. Het DRR-Team wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met ondersteuning van het Netherlands Water Partnership (NWP).

Op basis van een verzoek van een buitenlandse overheid besluit de stuurgroep water internationaal (met vertegenwoordigers van ministeries BZ, I&M en EZ) of daadwerkelijk een DRR-Team wordt ingezet. Voordat de stuurgroep een besluit neemt wordt in overleg met de Nederlandse ambassade uit het land het verzoek nader onderzocht en toegelicht. Ook voert NWP een sectorscan uit om inzicht te krijgen in welke Nederlandse partijen kennis hebben van het gebied en of Nederland daadwerkelijk toegevoegde waarde kan bieden. De sectorscan wordt altijd aangekondigd via de website, NWP nieuwsbrief en de contactpersonen bij de organisaties.

Op het moment dat besloten is dat op het verzoek wordt ingegaan, wordt de opdracht nader uitgewerkt in een Term of Reference (ToR) in samenwerking met een teamleider uit de teamleiderspool. Voor de benodigde expertise worden experts geselecteerd uit de expertpool van het DRR-Team.

U kunt zich via deze website aanmelden voor de expertpool (database) van het DRR-Team. Ga naar ‘aanmelden expert’ en vul het formulier in. Na het versturen van het formulier ontvangt u binnen enkele werkdagen een e-mail over uw aanmelding.

Er zijn 19 teamleiders voor het DRR-Team geselecteerd. Deze teamleiders zijn begin 2014 middels een uitgebreide selectieprocedure geselecteerd. Het is daarom niet mogelijk om u tussentijds als teamleider aan te melden. In een volgende fase van het DRR-Team programma zal worden bekeken in hoeverre de teamleiderspoule herzien moet worden.

Als DRR-expert wordt u opgenomen in de expertpool vanwege uw expertise en ervaring. Dat is op zich al een wapenfeit dat het vermelden waard is. Maar jaarlijks is er slechts een beperkt aantal missies van het DRR-Team en de expertpool bestaat uit meer dan 250 experts. DRR-Teams bestaan uit een teamleider en (meestal) twee tot vijf teamleden. Iedere missie vergt andere ervaring en andere expertise. Of en wanneer u wordt uitgezonden, hangt af van de match tussen uw CV en de missie die op dat moment plaatsvindt. Het is daarom van belang dat u uw gegevens en CV regelmatig bijwerkt in de database.

Wij zijn geregeld op zoek naar vloeiend Spaans- of Franssprekende kandidaten. Kandidaten die geen technisch expert zijn, maar wel expertise hebben op het gebied van water governance of het leiden van water dialogen zijn erg welkom. Ten slotte adviseren wij u om sectorscans in te vullen en uw toegevoegde waarde kenbaar te maken. Dit kan ook tijdens de terugkoppelingsbijeenkomsten die na elke missie van het DRR-Team voor de sector worden georganiseerd. Alle sectorscans en terugkoppelingssessies worden via de NWP nieuwsbrief en de DRR-Team website aangekondigd. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met ons via info@drrteam.nl.

Teamleden van een DRR-Team missie ontvangen een vergoeding voor hun inzet. Omdat het DRR-Team een gezamenlijk initiatief is van sector en overheid, is de afspraak dat inzet tegen gereduceerd tarief plaatsvindt. De sector wordt gevraagd om tenminste 1/6 deel korting te geven op het reguliere tarief. Tevens geldt er volgens DGIS een maximum tarief.  Naast het tarief kunnen ook overnachtingskosten en overige kosten ( DSA) worden vergoed, waarbij de overnachtingskosten op basis van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Voorafgaand aan de uitzending wordt u door RVO verzocht een offerte op te stellen voor inzet bij de DRR-Team missie. Het offerteverzoek wordt verstuurd vanuit een inkoopafdeling van RVO. Bij het verstrekken van de opdracht zijn de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid van toepassing (ARVODI-2014).

Voor de offerte gelden een aantal aandachtspunten zoals onder andere:

  1. De diensten moeten overeenkomen met de ToR
  2. Op het dagtarief is een korting van 18,51% opgenomen
  3. Er is een maximaal dagtarief
  4. Vliegkosten worden vergoed op basis van Economy class
  5. Lokaal vervoer naar vertrekluchthaven wordt niet vergoed
  6. BTW: 1) Geen BTW over DSA. 2) Geen BTW over vliegtickets. 3)Indien er sprake is van een dienst waar de 0% BTW ontwikkelingssamenwerking van toepassing is, zijn de kosten voor die dienst inclusief 0% BTW.

Nadat de offerte door RVO ontvangen en goedgekeurd is ontvangt u een opdrachtbevestiging van de inkoopafdeling van RVO.

Bent u uw inloggegevens vergeten, dan kunt u een e-mail sturen naar drr-team@rvo.nl of dsswater@rvo.nl, dan ontvangt u van ons een e-mail met uw inloggegevens.

Ja, ZZP-ers kunnen zich ook aanmelden voor DSS water. Aanmelden kan via het formulier op deze website (aanmelden expert).

Dit is afhankelijk van het gebied waar de missie plaatsvindt.