Frequently Asked Questions

Dutch Surge Support water (DSS water) faciliteert verzoeken van internationale hulporganisaties om snel Nederlandse waterexpertise in te zetten bij watergerelateerde rampen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor DSS water afspraken (standby agreements) met internationale hulporganisaties om op aanvraag ondersteuning te bieden. RVO is hierbij verantwoordelijk voor de facilitatie van het proces en de organisaties voor o.a. de veiligheid van de uitgezonden experts.

DSS water wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en het Netherlands Water Partnership (NWP) en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

DSS water werkt samen met internationale VN organisaties, waaronder UNICEF, WHO, UNHCR, UNDP, IOM, met de ICRC en met ngo’s zoals OXFAM. Met deze organisaties zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Daarnaast is uitzending van experts ook mogelijk via het EU Civil Protection Mechanism.

Internationale hulporganisaties dienen een verzoek in bij alle standby partners, waaronder DSS water, voor snelle inzet van veelal Nederlandse waterexpertise om ondersteuning te bieden in noodhulpsituaties. Vervolgens zet DSS water de vraag uit in de expertpool en gaat actief op zoek naar passende expertise.

De missies hebben een aantal kenmerken: snelle inzet voor een korte periode, watergerelateerd, en gericht op het ondersteunen bij noodsituaties. Een voorbeeld van een reguliere missie is het geven van hydrologisch advies, zoals in het Bidi Bidi vluchtelingkamp in het noordwesten van Uganda. Andere voorbeelden zijn het opzetten van een ‘drainage design toolbox’ om overstromingen, aardverschuivingen en aanverwante schade te verminderen, het ondersteunen van een WASH expert in Mauritanië met kennis over zonne-energie (remote support), en de inzet van een Informatie Manager in Kameroen

We zoeken experts op verschillende vlakken, van WASH-specialisten, gericht op o.a. hydrogeologie, hygiënepromotie, vector control en informatiemanagement, tot experts op het gebied van water resources management en flood control. Daarnaast is de beheersing van (meerdere) vreemde talen een pré. Onze experts beschikken over de juiste expertise, zijn flexibel en staan open voor nieuwe situaties en culturen. Per missie zijn soms aanvullende, specifieke criteria van toepassing, afhankelijk van de verzoekende organisatie en de geplande inzet. In de vacature en Terms of Reference leest u meer over de eisen waaraan experts moeten voldoen.

Algemene vereisten zijn onder andere dat u:

 • Werkt volgens de procedures en voorwaarden van de verzoekende organisatie
 • Op korte termijn inzetbaar bent
 • De Engelse taal goed beheerst
 • In goede gezondheid verkeert

Bent u een expert op het gebied van WASH of water management en wilt u uw expertise inzetten in noodhulpsituaties via DSS water? Dan kunt u zich via deze website voor de DSS water expertpool aanmelden.

Zodra we een verzoek ontvangen, wordt een bericht met verzoek (vaak de Terms of Reference) naar alle experts in de database gestuurd. De oproep wordt ook gedeeld in de LinkedIn groep DSS water en op de DSS water website.

Aangezien het om noodhulp gaat, is de reactietermijn vaak kort. Reageer dus zo snel mogelijk als u beschikbaar bent voor het uitvoeren van de missie door te mailen naar DSSwater@rvo.nl. Gelieve hierbij actueel CV meesturen en beschikbaarheid doorgeven (potentiële startdatum en periode).

Uit de reacties selecteren wij één of meerdere geschikte experts en stellen deze voor aan de verzoekende organisatie. Deze organisatie besluit uiteindelijk wie er voor de positie wordt geselecteerd. Of en wanneer u wordt uitgezonden is afhankelijk van de gevraagde expertise, de match met uw ervaring en uw beschikbaarheid.

Actief reageren op verzoeken voor posities, (flexibel) beschikbaar zijn en deelnemen aan trainingen.

Ja, wij ontvangen graag een Engelstalig CV van u. De verzoekende organisaties zijn namelijk veelal internationale hulporganisaties. Vermeld in uw CV duidelijk welke expertise en ervaring relevant zijn voor DSS water missies.

We verzoeken kandidaten zowel een regulier CV als een CV in Europass formaat te uploaden in de database (zie het tabblad ‘bijlagen’). In geval van verzoeken vanuit de EU kunnen namelijk enkel Europass CV’s worden aangemeld. Het aanmaken van een CV in Europass formaat kan hier.

Na het inschrijven in de expertpool, zijn de volgende zaken onderdeel van de sollicitatieprocedure:

 • Referenties: we vragen enkele referenties op van onze kandidaten. In dat kader vragen we de namen en contactgegevens van minimaal twee referenten op waar recent mee is samengewerkt.
 • Beoordeling CV (zie ook: Moet ik mijn CV in het Engels indienen?)
 • Nominatie en selectie (zie ook: Ik wil graag ingezet worden. Hoe meld ik mij aan en toon ik interesse?)

Wanneer u in de database van experts geregistreerd staat, zijn er een aantal zaken waar u zich op dient voor te bereiden:

 • U dient er zorg voor te dragen dat uw paspoort ten minste een jaar geldig is.
 • U dient er rekening mee te houden dat een medische controle standaard onderdeel is van de missievoorbereiding.
 • Experts in de database dienen ingeënt te zijn (tegen DTP, BMR, gele koorts, tyfus, e.a.) en een cholera stempel te hebben om snel te kunnen vertrekken na selectie.
 • Bovendien dient u, voordat u wordt uitgezonden, de online veiligheidstraining van de VN te hebben gevolgd.
 • Korte specifieke trainingen over het humanitaire werkveld worden tevens regelmatig verzorgd door DSS water. De uitnodigingen worden verspreid naar alle experts die in de database staan ingeschreven.

Vertrek binnen 24-72 uren vindt regelmatig plaats. Echter, afhankelijk van de opdracht, visumprocedure, etc. kan het voorkomen dat u later vertrekt.

Uitzendingen van DSS water experts zijn in eerste instantie bedoeld voor korte missies van maximaal 3 maanden. De duur van de inzet varieert van een aantal weken tot enkele maanden. Indien gewenst door de verzoekende organisatie kan de missie verlengd worden. Naast uitzending in het veld, kan DSS water ook op andere manieren ondersteuning bieden (bijv. ondersteuning op afstand).

Ja, om als expert voor DSS water missies in aanmerking te komen, is toestemming van de werkgever noodzakelijk. Inzet is tevens mogelijk tijdens verlofperiodes.

Ja, ZZP-ers kunnen zich ook aanmelden voor de DSS water expertpool.

RVO is de opdrachtgever. De verzoekende organisatie zorgt voor de veiligheid en logistiek ter plaatse. Dit houdt onder andere in dat huisvesting, veiligheidsprotocollen, lokaal transport (tijdens de missie, en experts worden op het vliegveld opgehaald), etc. door de verzoekende organisatie worden geregeld. De expert dient de veiligheids- en andere voorschriften van de verzoekende organisatie strikt te volgen.

De expert draagt zorg voor een debriefing ter plaatse, daarbij dient een ‘performance evaluation report’ (PER) te worden opgemaakt in afstemming met de verzoekende organisatie. Na thuiskomst vindt een debriefing met DSS water plaats in Den Haag of per telefoon/social media.

Nee. De expertise wordt tijdelijk ingekocht voor een specifieke opdracht. U bouwt geen vakantiedagen op. In specifieke gevallen kan het voorkomen dat er een ‘Rest and Recuperation’ (R&R) regeling van toepassing is. Deze regeling verschilt per uitzending en kan van toepassing zijn na o.a. 6, 8 of 12 weken uitzending. Indien de R&R regeling van toepassing is, heeft de verzoekende organisatie een locatie bepaald, waar een uitgezonden expert een bepaald aantal dagen kan verblijven. In dit geval wordt een ‘daily subsistence allowance’ (DSA) voor accommodatie (op basis van werkelijke kosten) en overige kosten vergoed, echter wordt er geen werkdag tarief betaald.

DSS water stelt hoge standaarden voor onze experts in het veld als het gaat om gedragsnormen en naleving van ethische regels tijdens de uitzending. Alle experts tekenen een overeenkomst met een aantal ethische regels, de zogenaamde ‘Code of Conduct’, voordat de uitzending begint. De verzoekende partnerorganisaties hebben ook duidelijke structuren en procedures vastgesteld met betrekking tot bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (PSEA). Alle experts dienen zich naar deze afspraken, codes en structuren te gedragen.

Uitgezonden experts zijn ook verantwoordelijk voor het leveren van:

 • maandelijkse rapportages (stand van zaken, te delen met RVO via DSSwater@rvo.nl)
 • een eindrapport na afronding van de uitzending (te delen met RVO via DSSwater@rvo.nl en met de verzoekende organisatie)

Bent u uw inloggegevens vergeten, dan kunt u een e-mail sturen naar drr-team@rvo.nl of dsswater@rvo.nl, dan ontvangt u van ons een e-mail met uw inloggegevens.

Voorafgaand aan de uitzending wordt u door RVO verzocht een offerte op te stellen voor inzet bij de DRR-Team missie. Het offerteverzoek wordt verstuurd vanuit een inkoopafdeling van RVO. Bij het verstrekken van de opdracht zijn de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid van toepassing (ARVODI-2014).

Voor de offerte gelden een aantal aandachtspunten zoals onder andere:

 1. De diensten moeten overeenkomen met de ToR
 2. Op het dagtarief is een korting van 18,51% opgenomen
 3. Er is een maximaal dagtarief
 4. Vliegkosten worden vergoed op basis van Economy class
 5. Lokaal vervoer naar vertrekluchthaven wordt niet vergoed
 6. BTW: 1) Geen BTW over DSA. 2) Geen BTW over vliegtickets. 3)Indien er sprake is van een dienst waar de 0% BTW ontwikkelingssamenwerking van toepassing is, zijn de kosten voor die dienst inclusief 0% BTW.

Nadat de offerte door RVO ontvangen en goedgekeurd is ontvangt u een opdrachtbevestiging van de inkoopafdeling van RVO.

Teamleden van een DRR-Team missie ontvangen een vergoeding voor hun inzet. Omdat het DRR-Team een gezamenlijk initiatief is van sector en overheid, is de afspraak dat inzet tegen gereduceerd tarief plaatsvindt. De sector wordt gevraagd om tenminste 1/6 deel korting te geven op het reguliere tarief. Tevens geldt er volgens DGIS een maximum tarief.  Naast het tarief kunnen ook overnachtingskosten en overige kosten ( DSA) worden vergoed, waarbij de overnachtingskosten op basis van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Als DRR-expert wordt u opgenomen in de expertpool vanwege uw expertise en ervaring. Dat is op zich al een wapenfeit dat het vermelden waard is. Maar jaarlijks is er slechts een beperkt aantal missies van het DRR-Team en de expertpool bestaat uit meer dan 250 experts. DRR-Teams bestaan uit een teamleider en (meestal) twee tot vijf teamleden. Iedere missie vergt andere ervaring en andere expertise. Of en wanneer u wordt uitgezonden, hangt af van de match tussen uw CV en de missie die op dat moment plaatsvindt. Het is daarom van belang dat u uw gegevens en CV regelmatig bijwerkt in de database.

Wij zijn geregeld op zoek naar vloeiend Spaans- of Franssprekende kandidaten. Kandidaten die geen technisch expert zijn, maar wel expertise hebben op het gebied van water governance of het leiden van water dialogen zijn erg welkom. Ten slotte adviseren wij u om sectorscans in te vullen en uw toegevoegde waarde kenbaar te maken. Dit kan ook tijdens de terugkoppelingsbijeenkomsten die na elke missie van het DRR-Team voor de sector worden georganiseerd. Alle sectorscans en terugkoppelingssessies worden via de NWP nieuwsbrief en de DRR-Team website aangekondigd. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met ons via info@drrteam.nl.

Er zijn 19 teamleiders voor het DRR-Team geselecteerd. Deze teamleiders zijn begin 2014 middels een uitgebreide selectieprocedure geselecteerd. Het is daarom niet mogelijk om u tussentijds als teamleider aan te melden. In een volgende fase van het DRR-Team programma zal worden bekeken in hoeverre de teamleiderspoule herzien moet worden.

U kunt zich via deze website aanmelden voor de expertpool (database) van het DRR-Team. Ga naar ‘aanmelden expert’ en vul het formulier in. Na het versturen van het formulier ontvangt u binnen enkele werkdagen een e-mail over uw aanmelding.

Op basis van een verzoek van een buitenlandse overheid besluit de stuurgroep water internationaal (met vertegenwoordigers van ministeries BZ, I&M en EZ) of daadwerkelijk een DRR-Team wordt ingezet. Voordat de stuurgroep een besluit neemt wordt in overleg met de Nederlandse ambassade uit het land het verzoek nader onderzocht en toegelicht. Ook voert NWP een sectorscan uit om inzicht te krijgen in welke Nederlandse partijen kennis hebben van het gebied en of Nederland daadwerkelijk toegevoegde waarde kan bieden. De sectorscan wordt altijd aangekondigd via de website, NWP nieuwsbrief en de contactpersonen bij de organisaties.

Op het moment dat besloten is dat op het verzoek wordt ingegaan, wordt de opdracht nader uitgewerkt in een Term of Reference (ToR) in samenwerking met een teamleider uit de teamleiderspool. Voor de benodigde expertise worden experts geselecteerd uit de expertpool van het DRR-Team.

Het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) staat voor de beste Nederlandse waterexpertise die op verzoek van buitenlandse overheden snel kan worden ingezet bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen. Het DRR-Team is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de brede Nederlandse watersector. Het DRR-Team wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met ondersteuning van het Netherlands Water Partnership (NWP).

Wanneer u een opdracht krijgt van RVO, wordt een dagvergoeding betaald voor werk- en reisdagen, van maximaal 225 EUR:

 • Junior: 110 EUR per werkdag
 • Medior: 160 EUR per werkdag
 • Senior: 225 EUR per werkdag

De dagvergoeding wordt bepaald op basis van werkervaring en de positiehantering van de VN voor de betreffende functie.

Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. De volgende kosten kunt u declareren:

 • Vliegtickets heen en terug naar en van land van bestemming (economy class, zonder upgrades)
 • Vervoer (d.w.z. openbaar vervoer) in thuisland naar het vliegveld en retour op de dagen van vertrek en aankomst
 • Visumaanvraag (exclusief reis- en pasfotokosten)
 • Vaccinatiekosten en kosten voor medische keuring wanneer gevraagd door verzoekende organisatie (zie ook: Hoe kan ik me voorbereiden op potentiële uitzendingen?)
 • Accommodatie (tot een maximum van de dagvergoeding voor de locatie, volgens DSA tarieven)
 • Overige kosten, zoals consumpties (vaste dagvergoeding per locatie, volgens DSA tarieven)
 • Overige kosten enkel indien voorafgaand afgestemd met RVO

Voor de vergoeding van accommodatie en overige dagelijkse kosten houden wij ons aan de ‘daily subsistence allowance’ (DSA) tarieven zoals vastgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na selectie door de verzoekende organisatie krijgt de expert een opdracht van RVO als externe consultant (zonder vakantiedagen en zonder pensioenopbouw).

Opdrachtverstrekking

Voorafgaand aan de uitzending ontvangt u een verzoek van de inkoopafdeling van RVO om een offerte in te dienen voor de te verwachte kosten in het kader van uw inzet voor DSS water. DSS water hanteert een standaard begrotingskader, welke per opdracht aanpasbaar is. Voor de begroting wordt bij korte opdrachten standaard uitgegaan van een 6-daagse werkweek. Nadat de offerte door RVO ontvangen en goedgekeurd is, ontvangt u een opdrachtbevestiging. Bij het verstrekken van de opdracht zijn de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid van toepassing (ARVODI).

BTW wordt hierbij enkel gerekend over de dagvergoeding. In enkele gevallen is er sprake van een dienst waar de 0% BTW ontwikkelingssamenwerking van toepassing is.

Naast de financiële vergoeding, verzekert RVO alle uitgezonden experts via AON. De AON reisverzekering dekt alle mogelijke risico’s met betrekking tot het werken in noodhulpsituaties. Dit gaat om een zakenreisverzekering gedurende de inzet. Experts dienen zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten, verplicht in Nederland.

RVO heeft een ‘Duty of Care’ met betrekking tot de bescherming van onze humanitaire hulpverleners in het veld. Wanneer u werkzaamheden verricht via DSS water, kunt u gebruik maken van de psychosociale begeleiding en dienstverlening van de Antares Foundation. Deze organisatie heeft ruime ervaring met het begeleiden van humanitaire hulpverleners en personen die in conflictgebieden werkzaamheden verrichten. U kunt voor, tijdens en tot 30 dagen na de inzet gebruik maken van de diensten van Antares.
Daarnaast biedt DSS water ondersteuning bij de voorbereiding op een missie en verzorgt DSS water tijdens de uitzending technische ondersteuning wanneer en waar nodig.

Dutch Surge Support (DSS water) facilitates requests from international humanitarian aid organizations to deploy Dutch water expertise quickly in cases of water-related disasters. For DSS water, the Netherlands Enterprise Agency (RVO) has standby agreements with international humanitarian aid organizations to provide surge support upon request. RVO is responsible for facilitating the process and the organizations for, among other things, the safety of the deployed experts.

DSS water is implemented by RVO in cooperation with the Netherlands Red Cross and the Netherlands Water Partnership (NWP) and is financed by the Ministry of Foreign Affairs.

DSS water cooperates with international UN organizations including UNICEF, WHO, UNHCR, UNDP, IOM, and with the ICRC and NGOs such as OXFAM. Standby agreements have been concluded with these organizations. In addition, some deployments are facilitated through the EU Civil Protection Mechanism.

International aid organizations submit a request to their standby partners, including DSS water, for rapid surge deployments. DSS water will deploy mostly Dutch water expertise to provide support in emergency situations. DSS water subsequently advertises the request via the roster and actively seeks appropriate expertise.

The deployments have several characteristics: short-term deployment at short notice, water-related, and aimed at support in emergency situations. An example of a regular deployment is providing hydrological advice, for instance in the Bidi Bidi refugee camp in northwestern Uganda. Other examples are setting up a drainage design toolbox to reduce floods, landslides and related damage, supporting a WASH expert in Mauritania with knowledge on solar energy (remote support), and the deployment of an Information Manager in Cameroon.

We are looking for experts in various fields, from WASH specialists focused on e.g. hydrogeology, hygiene promotion, vector control and information management, to experts in the field of water resources management and flood control. Command of (several) foreign languages is an advantage. Our experts have the right expertise, are flexible and are open to new situations and cultures. Additional specific criteria may apply to certain deployments, depending on the requesting organization and position. In the vacancy announcement and Terms of Reference, you can read more about the requirements which our experts must meet.

General requirements include that you:

 • Work according to the procedures and conditions of the requesting organization
 • Are deployable at short notice
 • Master the English language
 • Are in good health

Are you an expert in the field of WASH or water management and are you interested in working in emergency situations via DSS water? Please register in the DSS water roster via this website.

When we receive a request for expertise, a message including the request (often Terms of Reference) is sent to all experts on the roster. The request is also shared in the LinkedIn group DSS water and on the DSS water website.

Since it concerns emergency aid, the response time is often short. Therefore, please respond as quickly as possible if you are available to be deployed by sending an e-mail to DSSwater@rvo.nl. Kindly submit your application with an up-to-date CV and your availability (potential start date and time period).

We select one or multiple suitable experts and forward the CV’s to the requesting organization. This organization ultimately decides who is selected for the position. Whether and when you will be deployed depends on the required expertise, the match with your experience and your availability.

Respond actively to requests for positions, be available on a flexible basis, and participate in trainings.

Yes, we would like to receive your CV in English, as the requesting organizations are mostly international aid organizations. Clearly state in your CV which expertise and experience are relevant for DSS water deployments.

We request candidates to upload both a regular CV and a CV in Europass format in the database (see the ‘attachments’ tab). If a request is submitted by the EU, only CVs in Europass format can be processed. You can create a CV in Europass format here.

After registering for the roster the following procedures are part of the application process:

 • References: we ask for several references from our candidates. Therefore, we request the names and contact details of at least two referees with whom you have recently worked.
 • CV review (See also: Do I have to submit my CV in English?)
 • Nomination and selection (See also: I would like to go on assignment. How do I apply and show my interest?)

When you are registered on the roster there are a number of things that you need to prepare for:

 • You must ensure that your passport is valid for at least one year.
 • You must bear in mind that a medical check-up is a standard part of the pre-deployment procedures.
 • Experts on the roster must be vaccinated (including against DTP, MMR, yellow fever, typhoid fever, etc.) and have a cholera stamp in order to deploy quickly after selection.
 • Before being deployed you must also have completed your UN online safety training.
 • Short specific training courses on the humanitarian field of work are regularly provided by DSS water. Invitations are send to all experts registered on the roster.

Departure within 24-72 hours takes place regularly. However, depending on the assignment, visa procedure, etc., departure may occur later.

Deployments of DSS water experts are primarily intended for short assignments of up to three months. The deployment duration varies from several weeks to a few months. The deployment may be extended if desired by the requesting organization. Other than deployments in the field, DSS water can also provide support in other ways (e.g. remote support).

Yes, to be eligible as an expert for DSS water deployments, permission from your employer is required. Deployment is also possible during periods of leave.

Yes, independent contractors can also register for the DSS water roster.

RVO is the commissioning agency. The requesting organization takes care of safety and logistics in the field. This means that accommodation, safety protocols, local transportation, airport pickup etc. are arranged by the requesting organization. The expert needs to strictly follow the security and other regulations of the requesting organization.

The expert is responsible for a debriefing on site, whereby a ‘performance evaluation review’ (PER) must be filled out in collaboration with the requesting organization. After returning home, a debriefing with DSS water takes place in The Hague or by telephone/social media.

Since you are temporarily contracted for a specific assignment, you do not accrue any leave days. In specific cases, a ‘Rest and Recuperation’ (R&R) cycle may apply. R&R is specific per deployment and may apply after e.g. 6, 8 or 12 weeks of deployment. If R&R applies, the requesting organization will identify a location where a deployed expert can stay for an assigned number of days. In this case, a ‘daily subsistence allowance’ (DSA) for accommodation (based on actual costs incurred) and other costs will be reimbursed, although no daily allowance will be paid.

DSS water sets high standards for our field experts in terms of compliance with conduct standards and ethical rules while on assignment. All experts sign an agreement containing a number of listed ethical rules, known as the ‘Code of Conduct, before the deployment commences. The requesting partner organizations have also established clear structures and procedures in terms of protection from sexual exploitation and sexual abuse (PSEA). All experts are required to behave according to these agreements, codes and structures.

Deployed experts are also responsible for delivering:

 • monthly reports (updates to be shared with RVO via DSSwater@rvo.nl)
 • an end-of-mission report (to be shared with RVO via DSSwater@rvo.nl and with the requesting organization)

When you receive an assignment letter from RVO, a daily allowance is paid for working and travel days, up to a maximum of EUR 225:

 • Junior: EUR 110 per working day
 • Medior: EUR 110 per working day
 • Senior: EUR 225 per working day

The daily allowance is determined on the basis of previous work experience and the position level as specified by the UN for the position in question.

Additionally, you will receive a reimbursement, based on the costs actually incurred. You can submit invoices for the following costs:

 • Flight tickets to and from country of deployment (economy class, without upgrades)
 • Transportation (i.e. public transport) in home country to and from the airport on departure and arrival days
 • Visa application (excluding costs concerning travel and passport photos)
 • Vaccination costs and costs for medical examination, if requested by requesting organization (See also: How can I prepare for potential deployments?)
 • Accommodation (up to a maximum of the daily allowance for the location, according to DSA rates)
 • Other costs such as consumption (fixed daily allowance per location, according to DSA rates)
 • Other costs only if agreed upon by RVO beforehand

For the reimbursement of accommodation and other daily costs we adhere to the ‘daily subsistence allowance’ (DSA) rates as determined by the Ministry of Foreign Affairs. After selection by the requesting organization, the expert receives an assignment letter from RVO as an external consultant (without vacation days and without pension accrual).

Assignment

Prior to deployment, you will receive a request from the purchasing department of RVO to submit a quotation in regard to the expected costs of your assignment for DSS water. DSS water uses a standard budget specification which can be adjusted per assignment. In the case of short assignments the budget is based on a 6-day working week by default. After the quotation has been received and approved by RVO you will receive an assignment letter. In granting the assignment, the general terms and conditions of the central Dutch government apply (ARVODI).

VAT is solely charged in respect to the daily allowance. In some cases, the assignment concerns a service to which 0% VAT for development cooperation applies.

In addition to financial compensation, RVO provides all deployed experts with insurance via AON. The AON travel insurance covers all possible risks with regard to working in emergency situations. Kindly note that this concerns a business travel insurance during the assignment. Experts are responsible for taking out health insurance themselves, which is mandatory in The Netherlands.

RVO has a ‘Duty of Care’ with regard to the protection of our humanitarian aid workers in the field. When you perform work via DSS water you can make use of the psychosocial support and services provided by the Antares Foundation. This organization has extensive experience in guiding humanitarian workers and people who provide services in conflict areas. You can make use of the services of Antares before, during and up to 30 days after the assignment.
Moreover, DSS water provides support during the preparation of a deployment and, if needed, technical support during the assignment.

Na thuiskomst vindt een debriefing met DSS water plaats in Den Haag of per telefoon/Skype.

De inhoudelijke opvolging van de missie is de verantwoordelijkheid van de verzoekende organisatie.

After returning home, a debriefing with DSS water takes place in The Hague or by telephone/Skype.

Follow-up with respect to the assignment is the responsibility of the requesting organization.

Ja, u mag zowel offline als online communiceren over de inzet, mits dit vooraf is afgestemd met RVO en de verzoekende organisatie. De expert ontvangt een document met instructies voor communicatie over de uitzending (geen herkenbare foto’s van mensen, tags, etc.).

Waar mogelijk zal DSS water communiceren over de inzet. Specifieke invulling van de publicatie verloopt in afstemming met de expert. De expert kan gevraagd worden om na terugkomst een presentatie te geven voor een groter publiek, of een verslag te schrijven in de vorm van een blog of artikel.

Yes, you may communicate about your assignment, both offline and online, provided this is coordinated with RVO and the requesting organization in advance. The expert will receive a document with guidelines regarding communication about the deployment (no recognizable photos of people, tags, etc.).

When possible, DSS water will also communicate about the deployment. Specific content to be published will take place in collaboration with the expert. The expert may be asked to give a presentation for a larger audience after returning home, or to deliver a report in the shape of a blog or article.

Ja, in sommige gevallen zijn er mogelijkheden om een verzoekende organisatie op afstand te ondersteunen, vanuit Nederland of een andere locatie. Dit dient specifiek in de Terms of Reference te zijn aangegeven en vooraf afgestemd met de betrokken partijen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsmaatregelen van de verzoekende organisatie zijn niet van toepassing
 • De zakenreisverzekering is niet van toepassing
 • U dient een eigen ziektekosten verzekering af te sluiten en dit bevestigen door een bericht te sturen aan DSSwater@rvo.nl
 • Transportkosten en DSA (voor accommodatie en overige kosten) worden niet vergoed
 • De gewerkte uren dienen te worden bijgehouden in een overzicht

Yes, in some cases there are possibilities to support a requesting organization remotely, either from the Netherlands or another location. This must be stated in the Terms of Reference specifically and agreed upon in advance by all parties. Kindly note that the following conditions apply in the case of remote support:

 • The security arrangements of the requesting organization do not apply
 • Business travel insurance does not apply
 • You are responsible for taking out national health insurance and confirming this by sending an affirmation to DSSwater@rvo.nl
 • Transportation costs and DSA (for accommodation and other costs) are not reimbursed
 • You must keep a log of the remote hours worked on the assignment