“It is a nightmare – nothing disturbs me more than the floods”, aldus de minister van Agriculture, Prof. Dr. Edmond Panariti, tijdens het gesprek met het DRR-Team dat nu in Albanië is. Het team bestaande uit teamleider Luitzen Bijlsma, institutional en legal expert Bart Teeuwen en Flood Risk Management expert Marco Hartman, bezoekt Albanië deze week in het kader van een scoping missie vanuit de DRR-Team faciliteit. Doel van de missie is om vast te stellen wat de Nederlandse watersector kan bijdragen in Albanië. Eerder dit jaar is het zuiden van het land getroffen door ernstige overstromingen. Direct na de ramp heeft vanuit Nederland al een DSS water missie plaatsgevonden om te helpen met emergency response.

Naast meerdere discussies op verschillende niveaus bij het ministry of Agriculture, zijn er gesprekken gevoerd met de Nederlandse Ambassadeur in Tirana, de National Water Council (die rechtstreeks onder de minister-president vallen), de Wereldbank, GIZ, DG Civil Emergencies,de Zwitserse Ambassade, de EU delegatie, DG water supply and waste water, Institute of Geosciences, Energy, Water and Environment (IGEWE) en een tweetal prefecten (in Fier en Vlora) die zwaar zijn getroffen door de overstromingen begin februari 2015.

drrteam_albanie_foto1_400x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een discussie over de overstromingen in zijn district ontvangt de prefect van Fier tulpen uit Nederland

  1. Een paar hoofdlijnen voor conclusies en aanbevelingen komen inmiddels naar voren:
    Albanië is kandidaat lid EU. Albanië is een kleine markt met 3 miljoen inwoners. Samen met de overige kandidaat toetreders uit de Balkan is dit wel degelijk interessant. Op het gebied van water wordt hier het komende decennium zonder meer veel geïnvesteerd.
  2. Voor het Nederlandse bedrijfsleven ontstaan er zeker kansen in niche markten zoals early warning en flood risk mapping, of bijvoorbeeld de levering van materialen zoals pompen voor de watervoorziening, sanitatie en drainage. Flood risk assessment methoden kunnen helpen in het stellen van prioriteiten om hoogwaterbescherming op een hoger niveau te krijgen. Dit zal de overheid zeker helpen om te beslissen waar investeringen gerechtvaardigd zijn. Een verbetering in zowel de lead time als nauwkeurigheid van hoogwatervoorspellingen wordt op alle niveaus als onontbeerlijk genoemd. Daarnaast is in meerdere gesprekken het slecht functioneren van pompen genoemd. Deze stammen veelal uit de communistische tijd, verbruiken veel energie, leveren slechte prestaties en zijn onvoldoende bedrijfszeker. Er is daarmee een grote vervangingsvraag die met slimme financiële constructies wellicht kan worden doorgevoerd.
  3. Albanië is in een proces van hervormingen om de oude instituties om te zetten in een meer moderne opzet. Dat is een worsteling. Alle ministeries betrokken bij water zijn bezig met nieuwe wetgeving. De organisatie van het waterbeheer en van de waterdiensten staat overal ter discussie. Men heeft een grote behoefte aan input van landen als Nederland om te spiegelen en kennis en ervaring op te doen.
  4. Gegeven de hervormingen en veranderingsprocessen, waarvan decentralisatie – in één stap van 380 naar 61 gemeenten – onderdeel is, is er een grote behoefte aan capacity building. Nederlandse opleidingsinstituten kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
  5. Voor het benutten van de kansen is een mix nodig. Bijvoorbeeld PUM coaching, Institutionele twinning met bijvoorbeeld een waterschappen, capacity building , leveren van kennis, producten en diensten met financieringscomponenten. Naast de inzet van de ambassade – beperkt in capaciteit – zal regie en continuïteit in de relatie vanuit Nederland meer aandacht vergen.

Het DRR-Team is in Albanië tot het midden van de volgende week, en zal daarna werken aan de eindrapportage, waarin ook concrete follow-up acties worden benoemd.

drrteam_albanie2015_foto2rivier_600x351

 

 

 

 

 

Herstelwerkzaamheden van de weggeslagen oever en de dijk langs de Vjosa Rivier zijn in uitvoering