Afgelopen dinsdag 14 juni 2016 vond voor de vijfde keer de bijeenkomst met de teamleiders van het DRR-Team plaats. Tijdens deze terugkerende bijeenkomst worden de ervaringen met DRR-Team en de missies besproken en gedeeld tussen de teamleiders, het DRR-Team regieteam en de betrokken programma adviseurs en coördinator vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dat het DRR-Team programma uitvoert, in samenwerking met het Netherlands Water Partnership (NWP).

Het DRR-Team programma dat eerder werd verlengd naar december 2016 zal binnenkort middels een midterm review worden getoetst. Tevens is men druk bezig met het realiseren van het vervolg van het DRR-Team programma vanaf 2017 en verder. Deze twee onderwerpen stonden dan ook centraal tijdens de DRR-Team teamleidersbijeenkomst van 14 juni. Diverse teamleiders spraken over hun ervaringen met het DRR-Team, zij blikten terug op de missies die zij tot nu toe hebben geleid.
Men was redelijk positief over de missies waar zij teamleider van waren. De optie om een teamleider een of twee dagen eerder naar het hostland af te laten reizen, zoals nu bij een aantal missies als pilot is uitgevoerd, blijkt erg effectief. Men komt zo meer tot het concretiseren van de hulpvraag vanuit het hostland, ook krijgt men zo meer zicht op de verhoudingen van de gesprekspartners daar en de capaciteit van de Nederlandse ambassade. Wel werd er opgemerkt dat er soms een verschil in de dynamiek is bij het regieteam en het land dat het verzoek heeft ingediend, waardoor het lang kan duren voordat een vervolgmissie kan starten. Het regieteam, RVO.nl en de teamleiders zien dan ook ruimte voor verbetering in een aantal processen, zoals bij het opleveren en beoordelen van rapportages en het benutten van follow up kansen/mogelijkheden. Tevens wordt er vanuit de coördinatie van het DRR-Team programma gestreefd naar een betere communicatie met het DRR-Team en het hostland voor-, tijdens en na de missie. De leer- en verbeterpunten die naar voren zijn gekomen uit de bijeenkomst zullen meegenomen worden als input voor de midterm review en de realisatie van het vervolg van het DRR-Team programma.

Al met al was het een vruchtbare bijeenkomst waarbij zowel de teamleiders als het regieteam en RVO.nl overwegend positief zijn over het DRR-Team programma tot zo ver en uitkijken naar het vervolg vanaf 2017.